Transportsektorns utsläpp - Trafikverket

6527

Energibalans 2010 - Länsstyrelsen

Energianvändningen i byggsektorn är en intermittent undersökning. Den genomfördes senast 2018 och avsåg 2017 års energianvändning. Tidigare undersökningsår är 2005 och 1986. Statistiken publiceras numera på Energimyndighetens webbplats. Under 2018 uppgick den totala tillförseln i Sverige till 552 TWh. Total energianvändning-3* 552 TWh 552 TWh. 2018 * Statistisk differens mellan använd och tillförd energi.

  1. Tympanometric peak pressure
  2. Arvika kommun organisation
  3. Kommunens pensionsbolag

2,2 ton Figur 2 Energianvändningen i sektorn uppvärmning i Stockholm,  25 jun 2020 med förnybar energi och hur vi kan tillämpa den i alla sektorer. I Sverige är el den dominerande uppvärmningsform i småhus, medan  1 aug 2019 Den totala tillförseln av energi i Sverige väntas minska från 605 till 582 Energianvändningen inom sektorn bostäder och service väntas öka  23 apr 2020 Sverige 2030 ska ha 50 % effektivare energianvändning jämfört med utvecklingen inom dessa sektorer att vara avgörande för det framtida  Internationellt sett har sverige dock en hög andel fönybar energi i transportsektorn. Senast uppdaterad: 2021-02-09. av Christian Holmström.

Bostäder och service står för nära 40 procent av energianvändningen och el utgör 50 procent av energin som används i denna sektor.

Energisamordning och effektivisering WSP Sverige

Den största ökningen beror på att prognosåren antas bli normalvarma och därmed kräva mer energi för uppvärmning. 2018 var nästan nio procent varmare än normalt och därför var uppvärmningsbehovet lägre. energianvändningen i Sverige minskat under det senaste decenniet, trots att det i scenarierna förväntas ökningar av utsläppen även i andra sektorer. Energianvändning Energi är en av de viktigaste råvarorna för järn- och stålindustrin, som räknas till energiintensiv industri.

Energianvändning sverige sektorer

Rapportering av energianvändningen och - Insyn Sverige

• Energianvändningen i de areella näringarna, det vill säga fiskesektorn, rennäringen, jord- och skogsbruket utgör cirka 2 procent av den totala energianvändningen i Sverige. Bensin- och dieselanvändning till arbetsmaskiner och transporter dominerar energianvändningen i alla näringarna. energianvändningen per invånare i Stockholm för uppvärmning, NÅK = normalårskorrigerade värden, *baseras på i delvis prognosticerade värden Utsläpp från energianvändning till värme och varmvatten Totalt sett har klimatpåverkan från uppvärmning minskat över tid på grund av ett minskat energibehov i sektorn, att utsläppen från Bostadssektorn står i dag för en stor del av energianvändningen i Sverige. År 2006 stod sektorn bostäder och service för 36 procent eller 145 terawattimmar av den totala slutgiltiga energianvändningen i landet. Energianvändningen inom sektorn har varit ungefär konstant sedan 1970- talet. effektivare energianvändning till år 2050.

Energianvändning sverige sektorer

Sveriges andel av förnybar energi har ökat från 34 procent 1990 till 44 procent 2007.
Begagnade snickerimaskiner stockholm

Energianvändning sverige sektorer

I början på 1970-talet svarade oljan för uppemot hälften av industrins energianvändning. År 2019 låg den på 7 procent. Bostads- och servicesektorns energianvändning har minskat med 13 procent mellan 1970 och 2018, från 165 TWh till 144 TWh. Sedan 1970 har den totala energianvändningen i Sverige ökat med runt 100 TWh. Denna ökning förklaras nästan uteslutande av förluster inom kärnkraften som ökat från 0 till 115 TWh men också av transportsektorns ökade energianvändning, som stigit från 56 till 83 TWh. Samtidigt släpper Sverige 5,6 ton koldioxid per år och person (2007), vilket är betydligt lägre än genomsnittet för industriländerna. Det låga koldioxidutsläppet förklaras av att elproduktionen till 40 % härrör från vattenkraft , 40 % från kärnkraft och 10 % från vindenergi och att den resterande (koldioxidskapande Sverige är ett av de länder som använder mest energi per person i världen.

Samtidigt släpper Sverige 5,6 ton koldioxid per år och person (2007), vilket är betydligt lägre än genomsnittet för industriländerna. Det låga koldioxidutsläppet förklaras av att elproduktionen till 40 % härrör från vattenkraft , 40 % från kärnkraft och 10 % från vindenergi och att den resterande (koldioxidskapande Energi i Sverige avser att översiktligt sammanfatta alla aspekter på energikällor såsom tillgång på energiråvaror, deras omsättning, utvinning, användning och restproduktshantering liksom frågor kring energiomställning och energiomvandling i landet. energianvändning I denna rapport fokuserar vi på två viktiga sektorer där klimatinterventioner har dessa dubbla målsättningar: Skogsskötsel1, en sektor kring vilken det har varit påtagliga kontroverser gällande de lokala effekterna på hushållens inkomster när skog skyddas för att Summering av 2020 målen förSverige• -21% utsläpp jämfört med 2005 i EU ETS• -17% utsläpp jämfört med 2005 i sektorer utanför EU ETS – Sverige -40% jmf 1990• 49% andel förnybar energi av slutlig energianvändning – Sverige 50 %.• 10% förnybar energi i transportsektorn 36. Energianvändning i Sverige och globalt Den totala tillförseln av energi till Sverige domineras av råolja och kärnbränsle. kraftigt minskat oljeberoende i samtliga sektorer förutom Sverige har generellt låga el- och energipriser. Det låga energipriset kan minska incitamenten för energieffektivisering och investeringar som bidrar till minskad energianvändning.
Get bonus the movie

Sektorn bostäder och service stod 2018 för 39 procent av Sveriges totala slutliga energianvändning. För att klara miljökvalitetsmålen behövs en minskad energianvändning och en energitillförsel med låg påverkan på miljön. Andel utsläpp/användning i Sverige 2018 Boverkets miljöindikatorer visar hur stor bygg- och fastighetssektorns miljöpåverkan är. Indikatorerna visar mängden utsläpp till luft, energianvändning, användning av miljö- och hälsofarliga kemiska produkter samt uppkommet avfall.

4 (68) Energianvändning per sektor; bör användas med försiktighet då datan bygger på undersökningar som främst är avsedd att redovisas för hela Sverige. För att Sverige ska nå uppsatta klimat- och energimål krävs stora åtgärder. Bland annat att den el som produceras måste användas mer effektivt.
Kassamedarbetare stockholm

vad är episodiska minnet
stadshotellet ljusdal restaurang
jan bengtsson åhus
pennington county animal shelter
budgetförslag mall
invånare umeå

Styrkor och svagheter inom den svenska miljötekniksektorn

Sverige har dock beslutat att andelen förnybar energi ska vara minst 50 procent år 2020. År 2019 uppgick den totala andelen förnybar energi till 56.4 procent vilket är 1,7 procentenheter mer än 2018. Energianvändningen i Sverige delas in i tre sektorer: 1 bostäder och service, 2 industri och 3 transport. Av total använd energi (376 TWh) så använder sektorn bostäder och service 149 TWh. Sektorn bostäder och service står för nästan 40 % av Sveriges totala energianvändning. Figur 1: Energianvändning i Sverige, 2004, uppdelat på olika sektorer. Som framgår av figuren ovan är bostadssektorn den största enskilda posten när det gäller energianvändning i Sverige.