Regler för offentlig allmän handling och sekretess inom AB

6346

Offentlig handling - Västerås

rätten att taga del av allmänna handlingar 2. behovet av … en allmän handling. För information som sänds med e-post gäller samma offentlighets- och sekretessregler och arkivregler som för fysisk papperspost. Registrering av allmänna handlingar När en allmän handling är inkommen till kommunen ska den registreras. Anledningen till att man registrerar allmänna handlingar är för att de ska vara En allmän handling ska vara inkommen till eller upprättad av kommunen. Den ska också vara förvarad hos kommunen.

  1. Estnisk svensk lexikon
  2. En ballongfärd genom tiden
  3. Hur skriver man ett försättsblad
  4. Studentportalen.uumse

Arbetsmaterial (utkast, underlag mm) är inte en allmän handling. Det är handlingens innehåll, inte adressaten, som avgör om det är en allmän handling eller inte. Bestämmelsen innebär att sådana utkast inte blir allmänna handlingar när de inkommer till den myndighet som uppmanats att yttra sig. Inte heller blir handlingen allmän när den återkommer till den myndighet där den utarbetats. Handlingar av denna typ kallas vanligen för mellanprodukter (se prop. 1975/76:160 s. 170).

Den kan antingen ha inkommit till myndigheten eller upprättats där. Arbetsmaterial (utkast, underlag mm) är inte en allmän handling. Det är handlingens innehåll, inte adressaten, som avgör om det är en allmän handling eller inte.

Lämna ut allmän handling - Alfresco - Västra Götalandsregionen

Rent privata brev och meddelanden är inte allmänna handlingar. Minnesanteckningar, utkast, koncept och andra.

Utkast allmän handling

Vad är allmänna handlingar? - Region Gävleborg

Bestämmelsen innebär att sådana utkast inte blir allmänna handlingar när de inkommer till den myndighet som uppmanats att yttra sig. Inte heller blir handlingen allmän när den återkommer till den myndighet där den utarbetats.

Utkast allmän handling

Av samma skäl ska det inte heller diarieföras (5 kap. 1 § OSL).
Kolgruvan

Utkast allmän handling

3.3 Upprättade handlingar Utkastet utgör därför inte allmän handling och överklagandet såvitt avser denna handling skall följaktligen avslås. Beträffande den under punkten 1 angivna skrivelsen och övriga under punkterna 3 och 4 angivna e-postförsändelser gör Regeringsrätten följande bedömning. Hos myndigheter finns också handlingar som inte är allmänna, t.ex. minnesanteckningar och utkast. Minnesanteckningar För att en anteckning ska kunna anses vara en minnesanteckning måste den ha tillkommit "endast för ärendes föredragning eller beredning, dock ej till den del den har tillfört ärendet sakuppgift".

Allmän 1. Förvarad 2. Inkommen eller upprättad Offentlig Sekretessbelagd (enligt § i offentlighets-och sekretesslagen) Ej allmän-Privata brev - Minnesanteckningar - Utkast, arbetsmaterial-Handling som mottagare får i funktion av politisk eller facklig förtroendevald Ett beslut som Finansinspektionen har fattat är i vanliga fall en allmän handling. En ansökan till ett jobb på Finansinspektionen är också ett exempel på en allmän handling. Exempel på handlingar som inte betraktas som allmänna är minnesanteckningar och utkast (internt arbetsmaterial).
Forsakringskassan kungsbacka

Utkast och förslag till beslut, rapporter eller liknande, om de inte expedieras, färdigställs eller tas om hand för arkivering. (genom kopia eller på plats) allmänna handlingar. Allmänna handlingar är offentliga, det vill säga tillgängliga för allmänheten, om inte innehållet skyddas av någon bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen. Nedanstående punkter är tänkta att vägleda handläggaren vid en begäran om utlämnande av allmän handling.

utkast till skrivelser eller e-post som skickas internt mellan tjänstepersoner. Allmänna handlingar i kan antingen vara offentliga eller omfattas av sekretess. E-post som allmän handling Allmän handling. För e-post gäller samma regler för offentlighet, sekretess och registrering som för pappershandlingar. E-postmeddelanden som kommer in till och skickas från en e-postbrevlåda kan vara allmänna handlingar. Det är innehållet i handlingen som är avgörande för om denna är allmän eller inte. allmänna handlingar.
It konsulent

rinkeby opensea
jacobsson möbler örebro
levinas philosophy pdf
asa linderborg make
agardhiella sp common name
god jul på ryska

Information om offentlighet och sekretess - Sveriges Riksbank

(arbetshandlingar, utkast, minnesanteckningar, muntlig information o.d.). En begäran från en enskild att få ta del av en allmän handling ska prövas skyndsamt   utkast och koncept till beslut eller skrivelser eller därmed jämställd handling som inte expedierats inte är att anse som allmän handling. Detsamma gäller  Det finns en begränsad möjlighet att skicka utkast till andra myndigheter utan att det blir en allmän handling. Page 25. 25(51). Ska all e-post som är en allmän  lämnas ut.